Луц Лілія Володимірівна

ЛУЦ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
 
Вчене звання:
Посада:
старший науковий співробітник
Рік народження:
1972
Стаж роботи:
з 2001 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • побудовані ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій деяких класів рядами Фур’є та інтегрування швидко осцилюючих функцій та отримані оцінки їх характеристик якості;
 • визначені оптимальні параметри обчислювальних алгоритмів для знаходження ε-розв’язку задачі апроксимації та наближення функцій та інтегрування швидкоосцилюючих функцій;
 • розроблені ефективні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування;
 • розроблені КТ розв’язання задач обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій деяких класів та обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування із заданими значеннями характеристик якості.
Загальна кількість публікацій:
23
Прикладні дослідження і впровадження:
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93.

 2. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106.

 3. Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С.  Оценки  вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 5. – С. 14–26.

 4. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

 5. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // «Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 90–92.

 6. Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 129–131.

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1. – С. 97–109.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

2015

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)»: праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р). – 2015. – С. 45–46.

2016

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини //  Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 13. – C. 91–99.
 2. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, присвяченої 80-річчю академіка І.В. Сергієнка та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (26 вересня –1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). – 2016. –  C. 145–146.

Кондратенко Ольга Сергіївна

КОНДРАТЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
Вчене звання:
Посада:
головний інженер-програміст
Рік народження:
1940
Стаж роботи:
54 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка типової програми первісної обробки польотного матеріалу при використанні магнітного накопичувача К-60-41для ЕОМ “Дніпро-2”;
 • розробка та складання алгоритму типової діалогової управляючої програми для ряду пакетів прикладних програм розв’язування задач обчислювальної математики;
 • розробка та доведення до програмної реалізації відповідних алгоритмів з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів, що ввійшли в комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1 та здані Міжвідомчим комісіям в Державний фонд алгоритмів та програм;
 • розробка пакетів програм розв’язку на ЕС ЕОМ: задач цифрової обробки дискретних сигналів та багатоекстремальних задач оптимізації з гарантованою точністю (ГЛОМІН);
 • розробка системи тестування якості прикладного програмного забезпечення;
 • розробка елементів теорії побудови ефективних алгоритмів обчислення -розв’язків деяких класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • дослідження з розробки ефективних за складністю алгоритмів наближеного розв’язування задач цифрової обробки сигналів та зображень;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування оцінок кореляційних функцій.
Загальна кількість публікацій:
16
Прикладні дослідження і впровадження:
 
створений комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1, куди ввійшли алгоритми з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (Державний фонд алгоритмів та програм, Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут)
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
 
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові публікації:

 1. Задирака В.К., Кондратенко О.С. Оптимизация по быстродействию методов секционирования вычисления оценок корреляционных функций // Кибернетика. – 1983. – № 3. – С. 72–75, 86.

 2. Комплекс программ по расчету и оценке основных вероятностных характеристик, аппроксимации функций, решению ряда классов особых уравнений, минимизации функций и математическому программированию (ПОМ-1) / В.В. Иванов, М.Д. Бабич, П.Н. Бесараб, В.К. Задирака, Кондратенко О.С. и др. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР. – Киев, 1986. – 1235 с. – Деп. в ГосФАП 14.02.1986, №50860000156.

 3. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Анализ точности алгоритмов вычисления некоторых оценок корреляционных функций с использованием БПФ // Кибернетика. – 1990. – № 2. – С. 105–109.

 4. Абдикаликов К.А., Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Эффективные по быстродействию алгоритмы вычисления оценок корреляционных функций сигналов большой размерности // Кибернетика. – 1991. – № 3. – С. 78–81.

 5. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых системах ППП решения классов задач вычислительной математики // УСиМ, -1993, -N2, 0,9 стр.

 6. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых управляющих программах ППП решения задач вычислительной математики с требуемыми характеристиками качества // Управляющие системы и машины. – 1993. – № 2. – С. 39–44.

 7. Березовский А.И., Кондратенко О.С. О выявлении и уточнении априорной информации // УСиМ. – 1997. – № 6. – С. 17–22. 

Швідченко Інна Віталіївна

ШВІДЧЕНКО ІННА ВІТАЛІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1980
Стаж роботи:
з 2005 року
Наукові напрямки роботи:
проблеми інформаційної безпеки – побудова систем стеганографічного перетворення, методів стеганографічного аналізу, систем захисту інформації на базі інтеграції криптографії і стеганографії
Основні наукові результати:
 
 • виконано пошук можливих шляхів забезпечення стійкості вкрапленої інформації до пасивних та активних атак (атака стиснення зі втратами) на контейнер;
 • розроблено, вдосконалено, реалізовано та оцінено якість запропонованих стеганографічних алгоритмів вкраплення/вилучення інформації в контейнери-зображення;
 • запропоновано модель криптостеганографічної системи, яка узгоджує статистичні характеристики даних отриманих на виході криптографічних алгоритмів з статистичними характеристиками контейнера-зображення;
 • досліджено і проаналізовано стеганоаналітичні методи виявлення наявності даних, які ефективні в порівняні з більшістю популярних стеганографічних програм, що приховують інформацію в контейнерах-зображеннях;
 • запропоновано технологію ефективного використання методів стеганоаналізу до різних форматів графічних файлів.
Загальна кількість публікацій:
50
Прикладні дослідження і впровадження:
 
розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України)
Нагороди:
 • лауреат премії Президента України для молодих вчених (2012 р.); 

 • стипендіат НАН України для молодих вчених (2013-2015 рр.)

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
 • учений секретар (з 2017 р.) та член організаційного комітету Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень;

 • учений секретар наукових семінарів "Методи обчислювальної математики"  та "Квантові обчислення".

h-index за даними
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2007

1. Швидченко И.В. Анализ криптостеганографических алгоритмов // Проблемы управления и информатики. – 2007.  – № 4. – С. 149–155.

2. Швідченко І.В. Використання криптостеганографічних методів для захисту даних // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXIII): праці міжнар. конф., присвяченої 50-річчю створення Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, 23–28 вересня 2007. – К., 2007. – С. 305–306.

2008

3. Швідченко І.В. Про загальні принципи побудови стійкого криптостеганографічного приховування інформації в цифрових описах зображень // Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання (ПНМК-2008)». – Бучач, 2008. – Вип. 4, Т. 1. – С. 58–59.

2009

4. Швидченко И.В. Стойкие криптостеганографические алгоритмы  // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 218–226.

5. Швидченко И.В. Оптимизация стеганоалгоритма на базе теоремы о свертке за счет использования преобразования Хартли  // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV): праці міжнар. конф., присвяченої 40-річчю І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів, 24–29 вересня 2009. – К., 2009. – Т. 2. – С. 394–399.

2010

6. Швидченко И.В. Криптостеганографический алгоритм с использованием методов сегментации // Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 5. – С. 145–153.

7. Швидченко И.В. Методы стеганоанализа для графических файлов // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 697–705.

8. Швідченко І.В. Новий підхід приховання інформації в кольорових зображеннях // Міжнародна проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2010)». – Бучач, Східниця, 2010. – Вип. 6, Т. 1. – С. 112–116.

2011

9. Швідченко І.В.  Стеганографічний алгоритм вкраплення інформації в зображення стійкий до стискання // Збірник наукових праць “Поступ в науку” міжнар. проблемно-наукової міжгалузевої конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК–2011)”, Бучач: Інститут менеджменту і аудиту. –2011. – № 7. – С. 166–170.

10. Швідченко І.В.  Інтегрований підхід до побудови стеганостійких алгоритмів // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конф. “Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства” (ЮПІС–2011)”, Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.  – 2011. – С. 133–135.

2012

11. Швідченко І.В. Аналіз програмного забезпечення зі стеганоаналізу // Искусственный интеллект. – 2012. – № 3. – С. 487–495. [PDF]

12. Швідченко І.В. Програмні засоби для розв’язання задач стеганоаналізу // Зб. наук. праць міжнар. проб.-наук. міжгалуз. конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012)”. – 2012. – № 8. – С. 158–160.

13. Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях // Матеріали І-ої міжнар. наук.-тех. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – 2012. – С. 124–125.

14. Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Серія: „Автоматика, вимірювання та керування”. – Львів. – 2012. – № 41. – С. 198–203. [PDF]

2013

15. Швідченко І.В. Про один метод стеганографічного аналізу контейнерів-зображень // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 554–563. [PDF]

16. Швідченко І.В. Стеганоаналіз звукових та графічних контейнерів // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. – С. 278–280. [PDF]

17. Швідченко І.В. Метод виявлення вкраплення даних в цифрових зображеннях // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 30 вересня – 4 жовтня 2013. – К., 2013. – С. 273–274. [PDF]

2014

18. Задирака В.К., Кудин А.М., Швидченко И.В. Стеганография в облачных информационно-коммуникационных системах // Компьютерная математика. – 2014. – № 1. – С. 54–60. [PDF]

19. Швідченко І.В. Загальна модель для структурного стеганоаналізу методу заміни найменш значущого біту // Зб. наук. праць міжнар. проб.-наук. міжгалуз. конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2014)”. – 2014. – № 9. – С. 158–162. [PDF]

2015

20. Zadiraka V.K., Kudin A.M., Bredelev B.A., Shvidchenko I.V. Cryptographic and steganographic protocols for cloud systems // Computer Technologies In Information Security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – P. 9–41. [PDF]

21. Задирака В.К., Кудин А.М., Бределев Б.А., Швидченко И.В. Применение CAPTCHA в компьютерной стеганографии // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 5. – С.149–156. [PDF]

22. Задирака В.К., Швидченко И.В. Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 101–112. [PDF]

23. Задірака В.К., Швідченко І.В. Шляхи підвищення стеганостійкості спектральних алгоритмів // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 150. [PDF

2016

24. Життя у спогадах: до 75-річчя від дня народження Валерія Костянтиновича Задіраки / Упорядник І.В. Швідченко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – с. 226. [PDF]

25. Задирака В.К., Кудин А.М., Селюх П.В., Швидченко И.В. Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 1. – С. 148–155. [PDF]

26. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [PDF]

27. Задірака В.К., Бабич М.Д., Швідченко І.В. Про міжнародні наукові форуми з проблем оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 77–79. [PDF]

28. Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99. [PDF]

2017

29. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. –  C. 189–193. [PDF]

2018

30. Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2017. – P. 1–12. [PDF]

31. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [PDF] 

32. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 191–192. [PDF]

2019

33. Кудін А.М., Коваленко Б.А., Швідченко І.В. Технологія «блокчейн»: питання аналізу та синтезу // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 3. – С. 164–172.

34. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С. 142-148.  https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.142-148. [PDF]

2020

35. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю першого симпозіума та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализ. - 2020. - № 1. - С. 195-196. 

36. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп'ютерних технологій // Вісн. НАН України. - 2020. - № 1. - С. 56-61. https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056. [PDF]

37. Задірака В.К., Швідченко І.В. До питання точності наближеного розв’язку задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2020). – Надвірна, 2020. – С. 27–29.

38. Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Оптимальне чисельне інтегрування. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 47–64. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.4

2021

39. Задірака В.К., Швідченко І.В. Елементи теорії тестування якості прикладного програмного забезпечення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2021), 27-28 травня 2021 р. – Надвірна, 2021. – С. 23-24.

40. Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Інваріанти оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Збірник наукових праць "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". - 2021. - Вип. 32. - С.  121-125. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.121 [PDF]

41. Задірака В.К., Швідченко І.В. Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях. Cybernetics and Computer Technologies. 2021. 3. С. 43–52. 

  2022

42. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячена 30-річчю незалежності України // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – № 1. - C. 190-192.

43. Задірака В.К., Швідченко І.В. ε-розв'язок задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2022), 14-15 липня 2022 р. – Надвірна, 2022. – С. 29-32.

44. Задірака В.К., Хіміч О.М., Швідченко І.В. Моделі комп'ютерних обчислень // Кібернетика та комп'ютерні технології. - 2022. - № 2. - С. 38–51. https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.2.4

45. Задірака В.К., Швідченко І.В. Про точність наближеного розв'язку задачі // Вісн. НАН України. - 2022. - № 10. - С. 53-58. https://doi.org/10.15407/visn2022.10.053

2023

46. Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Теорія обчислень інтегралів від швидкоосцилювальних функцій. Київ: Наукова думка,  2023. - 472 c. https://doi.org/10.15407/978-966-00-1843-3

47. Задірака В.К., Швідченко І.В. Комп’ютерна технологія побудови ε-розв’язку задачі // Кібернетика та комп'ютерні технології. - 2023. - № 1. - С. 35–47. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.1.4

48. Задірака В.К., Терещенко А.М., Швідченко І.В. Багаторозрядна арифметика у послідовній, паралельній та квантовій моделях обчислень //Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2023. - Вип. 36. - С. 87-91. https://doi.org/10.15407/10.15407/fmmit2023.36.087

49. Tkach V., Kudin A., Zadiraka V., Shvidchenko I. Signatureless anomalous behavior detection in information systems // Кібернетика та системний аналіз. – 2023. – Том 59, № 5. - C. 100-112. [PDF]

50. Задірака В.К., Швідченко І.В. Врахування похибки заокруглення при розв’язанні задач цифрової обробки сигналів великої розмірності // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2023), 28-29 вересня 2023 р. – Надвірна, 2023. 

51. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІII)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Вісник НАН України. – 2023. - C. 73-77. [PDF]

52. Задірака В.К., Швідченко І.В. В.М. Глушков та теорія обчислень // Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції «Глушковські читання». – 2023.

 2024

53. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІII)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Кібернетика та системний аналіз. – 2024. – № 1.

 

 

Шевчук Богдан Михайлович

ШЕВЧУК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
cтарший науковий співробітник
Вчене звання:
кандидат технічних наук
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1955
Стаж роботи:
43 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка методів та алгоритмів оперативної обробки, кодування та захищеної передачі інформації в радіомережах (сенсорних, локально-регіональних, мікросупутникових);
 • методи та алгоритми оперативного компактного кодування моніторингових сигналів та відеоданих;
 • методи та алгоритми захисту інформації в радіомережах;
 • методи та алгоритми передачі високоінформативних та захищених пакетів інформації в радіомережах;
 • побудова інформаційно-ефективних абонентських та об’єктних систем моніторингових радіомереж широкого застосування (телемедичних, промислових, для організації надійної та захищеної передачі інформації між мобільними роботами, рухомими системами і безпілотними апаратами);
 • побудова інтелектуальних безпровідних сенсорів  та відеосенсорів.
Основні наукові результати:
теорія та технологія побудови інформаційно-ефективних радіомереж , систем та пристроїв
Загальна кількість публікацій:
87
Прикладні дослідження і впровадження:
експериментальна система дистанційного моніторингу об’єктів і процесів у ливарному виробництві
Нагороди:
медаль імені Ю. Кондратюка
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
доцент НТТУ “КПІ” (2008-2009 рр.);
академія праці, соціальних відносин і туризму (2009-2011 рр.)
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Шевчук Б.М. Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1. – С. 88–95.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 275–283.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149.

2014

 1. Шевчук Б.М. Оптимизированные по быстродействию и точности кодирования методы и алгоритмы повышения информационной эффективности абонентских систем беспроводных сетей // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 6. – С. 137–151.

 2. Николайчук Я.Н., Шевчук Б.М., Воронич А.Р., Заведюк Т.О., Гладюк В.М. Теория надежной защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 2. – С. 161–174.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Штучний інтелект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

 4. Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

2015

 1. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // УСіМ. – 2015. – №3. – С. 6571. 

 2. Шевчук Б.М., Резаі В., Зінченко В.П. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу // УСіМ. – 2015. - №4. – С. 6571.

2016

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях //  Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т.52. – №1.  – С. 163-172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. –  2016. – Т.52. – №2. –  С. 175-183.

 3. Шевчук Б.М. Методи та алгоритми кодування і передачі моніторингових даних в інформаційно-ефективних радіомережах // Праці 10-ї міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій” (19-22 квітня 2016 року,
  м. Київ). –  К.: НТУУ “КПІ”, 
  2016. –  С. 55-57.

 4. Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Brayko Y.  Efficient Encoding and Trasmission of Monitoring Data in Information-efficient Wireless Networks // The 3rd IEEE International Symposium on Wirelless Systems within the Conferences on Inteligent Data Asquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS 2016) (26-27 September 2016, Offenburg, Germany). –  2016. –  P. 138-143.

 5. Шевчук Б.М. Побудова інформаційно-ефективних та захищених радіомереж з адаптивною обробкою і кодуванням сигналів і зображень // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глушковські читання” (24 листопада 2016 року, Київ). – C. 189-191.

Основні наукові публікації:

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоинформативных и защищенных радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – С. 163–172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2.

 

 

Кошкіна Наталія Василівна

КОШКІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
доктор технічних наук
Вчене звання:
cтарший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1977
Стаж роботи:
18 років
Наукові напрямки роботи:
 • комп’ютерна стеганографія;
 • цифрові водяні знаки;
 • стеганоаналіз.
Основні наукові результати:
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені стійкі в моделі пасивного порушника спектральні методи комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи маркування сигналів та зображень, стійкі до типових операцій обробки;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи стеганоаналізу для виявлення приховань, здійснених за допомогою поширеного стеганографічного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
57 (з них 2 монографії)
Прикладні дослідження і впровадження:
 • створені програмні модулі для приховання даних в спектральній області одновимірних та двовимірних сигналів (ТОВ «Нова економіка»);
 • розроблені програмні комплекси розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
Учений секретар Наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика»
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

Кошкина Н.В. Выявление Hide4PGP вложений в аудиосигналах // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 3.– C. 151–156.

Кошкина Н.В. Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений, внедренных с помощью программы S-Tools // Захист інформації. – 2013. – № 4. – С. 316–326. 

Кошкіна Н.В. Стійкі до активних атак методи комп’ютерної стеганографії // Вісник НАН України. – 2013. – № 4. – С. 61–66. 

Кошкіна Н.В. Виявлення НЗБ-стеганографії на базі рядків матриці суміжності аудіосигналів // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 134–135.

2014

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows / edited by V. Zadiraka, Y. Nykolaichuk. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

Кошкина Н.В. Исследование применимости матрицы смежности для выявления стеганоаудиоконтейнеров // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1 – C. 148–156.

Кошкина Н.В. Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 4. – С. 3–17. 

Кошкина Н.В. Стеганоанализ бесключевых стеганосистем на основе атаки контрольным внедрением // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 6. – С. 137–144.

Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз цифрових зображень із застосуванням контрольного вкраплення // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 2014. – C. 98–100.

2015

Кошкина Н.В. Обзор и классификация методов стеганоанализа // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 3–12. 

Кошкіна Н.В. Методи стеганоаналізу з навчанням та класифікацією за характеристичними векторами // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015 – С. 153–154.

2016

Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99.

2020

Koshkina N.V. Comparison of Efficiency of Statistical Models Used for Formation of Feature Vectors by JPEG Images Steganalysis // Theoretical and Applied Cybersecurity. – 2020. – №1 (2). – P. 22 – 28. 
https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132020.1.209433

Кошкіна Н.В. Дослідження основних компонентів систем JPEG-стеганоаналізу на базі машинного навчання //Захист інформації. – 2020. – №2 (22). – С. 97 – 108.
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/14801

Кошкіна Н.В. Порівняння різних моделей характеристичних векторів для JPEG-стеганоаналізу // Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції ITSec 2020 (Безпека інформаційних технологій). – К.: НАУ. – С. 7 – 10.

А.О. Корченко, Є.В. Іванченко, Н.В. Кошкіна, О.О. Кузнецов, О.Г. Качко, О.В. Потій, В.В. Онопрієнко, В.А. Бобух Стандартизація систем, комплексів та засобів криптографічного захисту інформації в Україні для застосування в пост-квантовому середовищі, в умовах ведення інформаційних та гібридних війн // Захист інформації. – 2020. – №4 (22).  – С. 227–254. 
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/15257

 2021

Кошкіна Н.В. Про вплив параметрів зображень у форматі JPEG на точність їх стеганоаналізу //Cybernetics and Computer Technologies. – 2021. – № 1. – С. 74–85. 
https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.1.8

Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз J-UNIWARD // Кібернетика і системний аналіз. – 2021. – №3 (57). – С. 184–192.

А.О. Корченко, Є.В. Іванченко, Н.В. Кошкіна, О.О. Кузнецов, О.Г. Качко, О.В. Потій, В.В. Онопрієнко, В.А. Бобух Сучасні комплекси пост-квантової безпеки державних електронних інформаційних ресурсів //Ukrainian Scientific Journal of Information Security . – 2021. – №1 (27). – Р. 27–52. 
https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/15575  

Кошкіна Н.В. Про підвищення точності виявлення JPHIDE стеганограм //Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2021. – №32. – С. 170–174.
http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/181/171

 

Основні наукові публікації:

Кошкина Н.В. Методы синхронизации цифровых водяных знаков // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 1. – С. 180188. 

Кошкина Н.В. Внедрение ЦВЗ в аудиосигналы на основе пакетной вейвлет-декомпозиции и частотного маскирования // Искусственный интеллект. – 2010.– № 4. – C. 381387.