ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
про відділ № 140 «Оптимізація чисельних методів»
(завідувач відділом академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор Задірака В.К.)

12 квітня 1988 року на базі відділу № 370 «Теорія обчислень» (завідувач відділом Іванов В.В.) було створено дві лабораторії, одна з яких носила назву «Оптимізація чисельних методів».

У подальшому, на базі цієї лабораторії, у січні 1992 року був створений відділ «Оптимізація чисельних методів» № 140 для проведення досліджень у наступних напрямках:

 • розробка теоретичних основ та методів побудови ефективних (у тому числі оптимальних) за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язку типових класів задач обчислювальної та прикладної математики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ЕОМ;
 • розробка та впровадження діалогових систем, пакетів прикладних програм розв’язку задач з потрібними характеристиками якості;
 • розробка та впровадження автоматизованої системи тестування якості прикладного програмного забезпечення.

Відділ був створений у кількості 14 чоловік.

Зараз у відділі працює 10 співробітників. Серед них один академік НАН України, доктор фізико-математичних наук і сім кандидатів наук.

19 лютого 2016 року до відділу приєднали неструктурну лабораторію методів математичного моделювання процесів екології та енергетики № 141 у кількості 8 співробітників (серед них два доктори та чотири кандидати наук). Зав. лабораторією – доктор фізико-математичних наук Гладкий А.В.

При виконанні бюджетних (фундаментальних та прикладних) тем різного рівня, а також договірних робіт у відділі досліджуються проблеми пов’язані з теорією оцінок якості наближеного розв’язку задачі, розробкою загальної теорії оптимальних алгоритмів, створенню методів розв’язання задач інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів.

Класами задач обчислювальної та прикладної математики, які досліджувались і досліджуються є:

 • загальна теорія оптимальних алгоритмів (Задірака В.К., Березовський А.І.);
 • інтегрування швидкоосцилюючих функцій (Задірака В.К., Мельникова С.С.,
  Луц Л.В.);
 • цифрова обробка сигналів та зображень (Задірака В.К., Мельникова С.С.,
  Гнатів Л.О., Шевчук Б.М.);
 • нелінійні операторні та функціональні рівняння з багатьма ізольованими розв’язками (Бабич М.Д., Шевчук Л.Б.);
 • спеціальні системи звичайних диференціальних рівнянь (Бесараб П.М.);
 • випуклі та багатоекстремальні задачі оптимізації (Бабич М.Д., Людвиченко В.О.);
 • аналіз та прогнозування великомасштабних соціально-економічних та технічних проектів (Стобець Т.Я.);
 • створення криптостійких та стеганостійких систем захисту інформації
  (Задірака В.К., Березовський А.І., Шевчук Л.Б., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В., Нікітіна О.Ю.);
 • тестування якості прикладного програмного забезпечення (Задірака В.К.,
  Бабич М.Д., Людвиченко В.О., Березовський А.І., Бесараб П.М.).

Серед прикладних робіт варто виділити наступні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двоключової криптографії;
 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;
 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики із заданими значеннями характеристик якості;
 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів.

Відділ є одним з організаторів проведення (з 1969 р.) наукових форумів «Питання оптимізації обчислень», яких Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України на березень 2016 року провів 42.

Відділ підтримує наукові контакти з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним технічним університетом «КПІ», СБ України, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Люблінським політехнічним інститутом (м. Люблін, Польща), Інститутом механіки і прикладної інформатики університету імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща) та іншими науковими установами.