ШЕВЧУК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

 

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
доктор технічних наук
Вчене звання:
cтарший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1955
Стаж роботи:
43 роки
Наукові напрямки роботи:
  • розробка методів та алгоритмів оперативної обробки, кодування та захищеної передачі інформації в радіомережах (сенсорних, локально-регіональних, мікросупутникових);
  • методи та алгоритми оперативного компактного кодування моніторингових сигналів та відеоданих;
  • методи та алгоритми захисту інформації в радіомережах;
  • методи та алгоритми передачі високоінформативних та захищених пакетів інформації в радіомережах;
  • побудова інформаційно-ефективних абонентських та об’єктних систем моніторингових радіомереж широкого застосування (телемедичних, промислових, для організації надійної та захищеної передачі інформації між мобільними роботами, рухомими системами і безпілотними апаратами);
  • побудова інтелектуальних безпровідних сенсорів  та відеосенсорів.
Основні наукові результати:
теорія та технологія побудови інформаційно-ефективних радіомереж , систем та пристроїв
Загальна кількість публікацій:
понад 170 наукових праць, серед яких 4 монографії, 8 авторських свідоцтв і 2 патенти України на винаходи
Прикладні дослідження і впровадження:
експериментальна система дистанційного моніторингу об’єктів і процесів у ливарному виробництві
Нагороди:
медаль імені Ю. Кондратюка
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
доцент НТТУ “КПІ” (2008-2009 рр.);
академія праці, соціальних відносин і туризму (2009-2011 рр.)
Інша інформація:
Електронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних  базах даних:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2013

Шевчук Б.М. Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1. – С. 88–95.

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 275–283.

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149.

2014

Шевчук Б.М. Оптимизированные по быстродействию и точности кодирования методы и алгоритмы повышения информационной эффективности абонентских систем беспроводных сетей // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 6. – С. 137–151.

Николайчук Я.Н., Шевчук Б.М., Воронич А.Р., Заведюк Т.О., Гладюк В.М. Теория надежной защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 2. – С. 161–174.

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Штучний інтелект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

2015

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // УСіМ. – 2015. – №3. – С. 65–71. 

Шевчук Б.М., Резаі В., Зінченко В.П. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу // УСіМ. – 2015. - №4. – С. 65–71.

2016

Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях //  Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т.52. – №1.  – С. 163-172. [PDF]

Shevchuk B.M. Theoretical and Algorithmic Foundations of Improving the Efficiency of Packet Data Transmission in High-Speed and Secure Radio Networks //  Cybernetics  and  Systems  Analysis.  – 2016. – Vol. 52, Issue 1. – P. 151–159. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9810-9 [PDF]

Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. –  2016. – Т.52. – №2. –  С. 174-183. [PDF]

Shevchuk B.M. Speed-Efficient Algorithms for Transmitting and Receiving High-Informative Packets in Radio Networks // Cybernetics and Systems Analysis. – 2016. – Vol. 52, Issue 2. – P. 330–337. https://doi.org/10.1007/s10559-016-9831-4 [PDF]

Шевчук Б.М. Методи та алгоритми кодування і передачі моніторингових даних в інформаційно-ефективних радіомережах // Праці 10-ї міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій” (19-22 квітня 2016 року, м. Київ). –  К.: НТУУ “КПІ”, 2016. –  С. 55-57.

Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Brayko Y.  Efficient Encoding and Trasmission of Monitoring Data in Information-efficient Wireless Networks // The 3rd IEEE International Symposium on Wirelless Systems within the Conferences on Inteligent Data Asquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS 2016) (26-27 September 2016, Offenburg, Germany). –  2016. –  P. 138-143. [PDF]

Шевчук Б.М. Побудова інформаційно-ефективних та захищених радіомереж з адаптивною обробкою і кодуванням сигналів і зображень // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глушковські читання” (24 листопада 2016 року, Київ). – C. 189-191. 

2017

Shevchuk B.M., Zadiraka V.K., Fraier S.V. Data Transfer Optimization in the Information Efficient Sensory, Local-Regional and Microsatellite Wireless Networks // Optimization Methods and Applications. Springer Optimization and Its Applications. In Honor of Ivan V. Sergienko’s 80th Birthday. Editor: Butenko S., Pardalos P., Shylo V. (eds). – Springer, 2017. – P. 465–480. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68640-0_22

Shevchuk B., Geraimchuk M., Ivakhiv O., Brayko Y. Remote monitoring of the person physiological state // 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). – 2017. – Vol. 2. – P. 707–711. https://doi.org/10.1109/IDAACS.2017.8095182

Шевчук Б.М. Завадостійка передача захищених пакетів даних в інформаційно-ефективних радіомережах // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – 2017. – Вип. 15. – C. 255 – 261. https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15.255-261 [PDF]

Шевчук Б.М. Побудова захищених інформаційно-ефективних сенсорних, локально-регіональних та мікросупутникових радіомереж // Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку”, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (Київ, 13–15 грудня 2017 р.). – 2017. – С. 326–328.

2018

Шевчук Б.М. Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Київ, 2018. – 47 с.

Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Velgan R. Adaptive and Secured Transmission of Monitoring Data in Wireless Networks // IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS), September 20-21. – 2018. – P. 142–148. [PDF]

Shevchuk B.M., Geraimchuk М.D., Ivakhiv О.V., Veselska O., Sachenko A.O. Optimization of Transferring the Information Packets with Limited Time for Wireless Network // 26th Telecommunications forum TELFOR 2018 (Serbia, Belgrade, November 20-21, 2018). – 2018. – P. 927–930. https://doi.org/10.1109/TELFOR.2018.8611950

Shevchuk B.M, Brayko Yu.O., Geraimchuk M.D., Ivakhiv O.V. Construction of information-effective sensory and local-regional radio networks // The International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T-2018). 9–12 October, 2018 on the basis of Kharkiv National University of Radio Electronics will be held the International Scientific and Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T-2018). – P. 271–276. https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2018.8632120

Шевчук Б.М., Кравченко В.П., Токова О.В. Дистанційний моніторинг промислових об’єктів і технологічних ливарних процесів та контроль якості виробництва // X-а Міжнародна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні – 2018" НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2018. – С. 186–187.

2019

Shevchuk B., Brayko Yu., Geraimchuk М., Ivakhiv О.,  Velgan R. Processing of input signals of wireless monitoring networks by means of subscriber systems // 3rd IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. – P. 248–253. https://doi.org/10.1109/AIACT.2019.8847869

Шевчук Б.М. Підвищення інформаційної ефективності мереж та засобів Інтернету речей // Математичне та комп’ютерне моделювання. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. – 2019. – Вип. 19. – С. 138–144. https://doi.org/10.32626/2308-5916.2019-19.138-144 [PDF]

Shevchuk B., Stegnij A., Kravchenko V., Brayko Y. Information-effective processing, encoding and transfer of monitoring data in ground-satellite networks // 7th Internationall Conference “Space technologies: present and future”, 21-24 May, 2019, Dnipro, Ukraine, 2019.

2020

Шевчук Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж. – Київ: Наукова Думка. – 2020. – 220 с. [PDF]

Shevchuk B., Ivakhiv O., Brayko Y., Geraimchuk M. Secure Information-and Energy-efficient Wireless Networks with Packet Transmission Creation // 2020 IEEE 5th International Symposium on Smart and Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS). – 2020. – P. 1–7. https://doi.org/10.1109/IDAACS-SWS50031.2020.9297091

Shevchuk B., Brayko Y., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Velgan R. Effective and Secure Transmission of Monitoring Signals and Frames of Video Data Samples Serving Internet of Things // 2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). – 2020. – P. 761–766. https://doi.org/10.1109/TCSET49122.2020.235537

2021

Shevchuk B., Geraimchuk M., Ivakhiv O., Brayko Y. Highly information and energy-efficient monitoring data transmission in IoT networks // Journal of Mobile Multimedia. – 2021. – Vol. 17, Issue 4. – P. 465–498. https://doi.org/10.13052/jmm1550-4646.1741 [PDF]

Шевчук Б.М. Моделювання та аналіз станів об’єктів і суб’єктів моніторингу засобами захищених сенсорних мереж та мереж IoT з суперкомп’ютером // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2021. Вип. 33. С. 191195. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.33.191 [PDF]

Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M. Implementation of Effective Evidence-based Monitoring of the Object State by Means of Wireless Network Object Systems // 2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). – 2021. – Vol. 1. – P. 7–11. https://doi.org/10.1109/IDAACS53288.2021.9661032 [PDF]

2022

Shevchuk B., Ivakhiv O., Kochan R. Multyperson Health Monitoring Wireless Network // 2022 30th Telecommunications Forum (TELFOR). – 2022. – P. 1–4. https://doi.org/10.1109/TELFOR56187.2022.9983784 [PDF]

Shevchuk B., Ivakhiv O., Velgan R., Geraimchuk M. Operative Object Safety Data Encryption and Transmission by the Wireless Systems Using // 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). – 2022. – P. 659–663. https://doi.org/10.1109/TCSET55632.2022.9767000 [PDF]

2023

Shevchuk B., Ivakhiv O., Zastavnyy O., Geraimchuk M. Telemonitoring of Human Biomedical and Biomechanical Signals // Journal of Mobile Multimedia. – 2023. – Vol. 19, Issue 3. – P. 877–896. https://doi.org/10.13052/jmm1550-4646.19310 [PDF]

Shevchuk B., Ivakhiv O., Brayko Y., Geraimchuk M. Long-Term Human State Monitoring Study // 2023 IEEE 12th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). – 2023. – P. 102–106. https://doi.org/10.1109/IDAACS58523.2023.10348879 [PDF]

Шевчук Б. Експрес-аналіз біомедичних сигналів в процесі тривалого моніторингу функціональних станів біооб’єктів // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2023. – Вип. 37. – С. 149–153.  https://doi.org/10.15407/10.15407/fmmit2023.37.149 [PDF]