ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
про відділ № 140 «Оптимізація чисельних методів»
(завідувач відділу академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор Задірака В.К.)

12 квітня 1988 року на базі відділу № 370 «Теорія обчислень» (завідувач відділу Іванов В.В.) було створено дві лабораторії, одна з яких носила назву «Оптимізація чисельних методів».

У подальшому, на базі цієї лабораторії, у січні 1992 року був створений відділ «Оптимізація чисельних методів» № 140 для проведення досліджень у наступних напрямках:

 • розробка теоретичних основ та методів побудови ефективних (у тому числі оптимальних) за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язку типових класів задач обчислювальної та прикладної математики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ЕОМ;
 • розробка та впровадження діалогових систем, пакетів прикладних програм розв’язку задач з потрібними характеристиками якості;
 • розробка та впровадження автоматизованої системи тестування якості прикладного програмного забезпечення.

Відділ був створений у кількості 14 співробітників.

Зараз у відділі працює 10 співробітників. Серед них один академік НАН України, 3 доктори наук і 5 кандидатів наук.

19 лютого 2016 року до відділу приєднали неструктурну лабораторію методів математичного моделювання процесів екології та енергетики № 141 у кількості 6 співробітників (серед них один доктор та чотири кандидати наук). Зав. лабораторією – кандидат фізико-математичних наук Богаєнко В.О.

При виконанні бюджетних (фундаментальних та прикладних) тем різного рівня, а також договірних робіт у відділі досліджуються проблеми пов’язані з теорією оцінок якості наближеного розв’язку задачі, розробкою загальної теорії оптимальних алгоритмів, створенню методів розв’язання задач інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів.

Класами задач обчислювальної та прикладної математики, які досліджувались і досліджуються є:

 • загальна теорія оптимальних алгоритмів (Задірака В.К., Березовський А.І.);
 • інтегрування швидкоосцилюючих функцій (Задірака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В.);
 • цифрова обробка сигналів та зображень (Задірака В.К., Мельникова С.С., Гнатів Л.О., Шевчук Б.М.);
 • нелінійні операторні та функціональні рівняння з багатьма ізольованими розв’язками (Бабич М.Д., Шевчук Л.Б.);
 • спеціальні системи звичайних диференціальних рівнянь (Бесараб П.М.);
 • випуклі та багатоекстремальні задачі оптимізації (Бабич М.Д., Людвиченко В.О.);
 • аналіз та прогнозування великомасштабних соціально-економічних та технічних проектів (Скобець Т.Я.);
 • створення криптостійких та стеганостійких систем захисту інформації
  (Задірака В.К., Березовський А.І., Шевчук Л.Б., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В., Нікітіна О.Ю.);
 • тестування якості прикладного програмного забезпечення (Задірака В.К., Бабич М.Д., Людвиченко В.О., Березовський А.І., Бесараб П.М.).

Серед прикладних робіт варто виділити наступні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двоключової криптографії;
 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;
 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики із заданими значеннями характеристик якості;
 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів;
 • розроблено біблиотеку програм розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу.

Відділ є одним з організаторів проведення (з 1969 р.) наукових форумів «Питання оптимізації обчислень», яких Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України на грудень 2023 року провів 48.

Відділ підтримує наукові контакти з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", СБ України, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Люблінським політехнічним інститутом (м. Люблін, Польща) та іншими науковими установами.