Напрями наукової діяльності

 

 • розробка теоретичних основ та методів побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розробка комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією.

 • тестування якості прикладного програмного забезпечення;

 • алгоритмізація неперервних виробничих процесів;

 • розробка нових цілочисельних ортогональних перетворень;

 • розробка методів цифрової обробки сигналів і зображень;

 • впровадження інформаційних технологій для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • дослідження і розробка методів комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу;

 • розробка алгоритмів криптостеганоаналізу;

 • застосування моделі хмарних обчислень для розв’язання задач захисту інформації;

 • розробка ефективних алгоритмів розв’язання задач дистанційного моніторингу.

Захищені дисертації

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ,
ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ В.К. ЗАДІРАКИ

Кандидатські дисертації

 1. Игисинов Казыбай
  Анализ точности и эффективности алгоритма быстрого преобразования Фурье и некоторых его приложений (Алма-Ата, 1975).

 2. Мельникова Светлана Семеновна
  Оптимальные по точности квадратурные и кубатурные формулы вычисления интегралов от некоторых быстроосциллирующих функций (Киев, 1985).

 3. Касенов Самат Зайнуллаевич
  Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье (Киев, 1987).

 4. Маслова Наталья Александровна
  Оптимизация алгоритмического и программного обеспечения для решения задач контроля состояния выбросоопасных угольных пластов (Киев, 1990).

 5. Абдикаликов Куантай Амиргалиевич
  Оптимальные по быстродействию и близкие к ним алгоритмы решения некоторых задач цифровой обработки сигналов (Киев, 1989).

 6. Макаров Леонид Владимирович
  Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование (Киев, 1989).

 7. Мелёхина Элла Анатольевна
  Оптимальные алгоритмы вычисления интеграла типа свертки и их приложения (Киев, 1991).

 8. Абатов Нурлыбай Тулепбергенович
  Эффективные по точности и быстродействию алгоритмы решения задач спектрального анализа случайных процессов (Алматы, 1993).

 9. Мельник Екатерина Николаевна
  Оптимальнi за точнiстю алгоритми обчислення iнтегралiв вiд швидкоосцилюючих функцiй (Київ, 1993).

 10. Евтушенко Владимир Николаевич
  Эффективные спектральные алгоритмы построения оценок динамических и вероятностных характеристик объектов управления (Киев, 1996).

 11. Кошкіна Наталія Василівна
  Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії (Київ, 2005).

 12. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів (Київ, 2007).

 13. Нікітенко Любов Леонідівна
  Методи побудови стійких стеганосистем (Київ, 2010).

 14. Луц Лілія Володимирівна
  Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу (Київ, 2010).

 15. Терещенко Андрій Миколайович
  Ефективні за швидкодією алгоритми багаторозрядної арифметики (Київ, 2010).

 16. Швідченко Інна Віталіївна
  Побудова криптостеганосистем для розв’язання задач інформаційної безпеки (Київ, 2011).

 17. Нікітіна Ольга Юріївна
  Комп’ютерні технології побудови систем цифрових водяних знаків (Київ, 2011).

 18. Сіренко Ольга Олександрівна
  Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів (Київ, 2013).

 19. Коломис Олена Миколаївна
  Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів (Київ, 2015).

 

Докторські дисертації

 1. Старков Вячеслав Миколайович
  Математичні моделі та методи обчислювальної фізики в задачах інтерпретації (Київ, 2000)

 2. Абдикаликов Куантай Амиргалиевич
  Компьютерные технологии решения задач обработки информации и информационной безопасности на базе быстрых ортогональных преобразований (Республика Казахстан, Алматы, 2006).

 3. Кудін Антон Михайлович
  Моделі та методи побудови асиметричних криптосистем і стеганосистем для розподілених систем (Київ, 2013).

 4. Кошкіна Наталія Василівна
  Спектральні методи комп’ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією (Київ, 2016).

 5. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах (Київ, 2018)

 6. Семенов Василь Юрійович
  Розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування (Київ, 2019)

 

Коломис Олена Миколаївна

КОЛОМИС ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
Посада:
науковий співробітник
Рік народження:
1979
Стаж роботи:
аспірантура (2004–2007 рр.), м.н.с. – з листопаду 2007 р.
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • моделювання неперервних виробничих процесів;
 • теорія апроксимації.
Основні наукові результати:
 
 • розроблено ефективні за точністю алгоритми апроксимації функцій за допомогою кубічної сплайн-функції та рядів Фур’є з використанням коефіцієнтів Фур’є, обчислених з високою точністю. Отримані конструктивні оцінки їх основних характеристик для деяких класів функцій;
 • Розроблено загальну технологію знаходження оптимальних параметрів розроблених алгоритмів для побудови e-розв’язку задачі апроксимації функцій рядами Фур’є і наведено їх значення для деяких класів функцій;
 • розроблений загальний підхід до побудови ефективних за точністю алгоритмів обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами, який базується на використанні перетворення Фур’є;
 • розроблено ефективні за швидкодією алгоритми секціонування обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій стаціонарних ергодичних випадкових процесів різної довжини, у випадку, коли одна з них суттєво довша за іншу; отримані оцінки їх основних характеристик;
 • запропоновано ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок спектральних щільностей стаціонарних ергодичних випадкових процесів; отримані оцінки похибки заокруглення в умовах наближеного задання вхідної інформації з урахуванням похибки заокруглення обчислення згладжуючих вікон даних;
 • розроблено технологію побудови математичної моделі неперервних виробничих процесів із заданими значеннями характеристик якості.
Загальна кількість публікацій:
18
Прикладні дослідження і впровадження:
впроваджені методи та алгоритми обчислення динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів при оптимізації технологічних процесів на установці Риформінг № 1 (ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»)
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
учать в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій «Питання оптимізації обчислень» (2009–2015 рр.)
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2013. – № 4. – C. 93–106.

 2. Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Оценки вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 5. – С. 14–26.

 3. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

 4. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // Праці міжнар. наук. конф. “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”. - К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 90–92.

 5. Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар.  конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня–4 жовтня 2013 р). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 129–130.

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2014. – № 1. – C. 97–109.

2015

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 45–46.

2016

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини //  Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 13. – C. 91–99.

 2. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, присвяченої 80-річчю академіка І.В. Сергієнка та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (26 вересня –1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). – 2016. –  C. 145–146.

2017

 1. Коломис О.М. Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 15. - С. 80–84.

 

Основні наукові публікації

Задірака В.К., Коломис О.М. Комп’ютерна технологія побудови математичних моделей неперервних виробничих процесів заданої якості // Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2010. – Вип. 3. – С. 65–73.

 

Співробітники відділу

 

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
Академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
 
Задiрака Валерій Костянтинович
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
Гнатів Лев Олексійович
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
 
Шевчук Богдан Михайлович
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник
 
Кошкіна Наталія Василівна
 
           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
 
Швідченко Інна Віталіївна
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат фізико-математичних наук
 
Луц Лілія Володимирівна
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат фізико-математичних наук
 
Нікітіна Ольга Юріївна
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
кандидат фізико-математичних наук
 
Коломис Олена Миколаївна
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
 
Луц Василь Костянтинович
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ
 
Кондратенко Ольга Сергіївна
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 

Нікітіна Ольга Юріївна

НІКІТІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
Посада:
науковий співробітник
Рік народження:
1979
Стаж роботи:
з 2006 року
Наукові напрямки роботи:
 • інформаційна безпека, стеганографія в цілому;
 • захист цифрової інтелектуальної власності, цифрові водяні знаки;
 • прихована передача даних, стеганографічний аналіз;
 • цифрова обробка сигналів та зображень.
Основні наукові результати:
 
 • розроблено стеганографічний метод вкраплення цифрових водяних знаків, що використовує фазовий спектр. Метод базується на проведених фундаментальних дослідженнях фазового спектру Фур’є сигналу у векторній площині, результатом яких є сформульовані та доведені теореми. Розроблене прикладне програмне забезпечення для маркування сигналів цифровими водяними знаками. Представлена розробка не має аналогів в Україні, її ефективність підтверджена актом впровадження;
 • розроблено комплексний підхід до стеганоаналізу контейнерів створених за допомогою програмного засобу mp3stego. На його основі створено діючий макет спеціального програмного забезпечення для стеганоаналізу файлів формату MPEG-1 Layer 3 (відомого як mp3).
Загальна кількість публікацій:
12
Прикладні дослідження і впровадження:
 • розроблені системи цифрових водяних знаків направлені на захист цифрової інтелектуальної власності в рамках циклу науково-дослідних робіт за грантами молодих учених НАН України (2007–2012 рр.);
 • розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
учать в організації та проведенні Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень (2007–2013 рр.)
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.