НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Фундаментальні:

 • розроблено елементи загальної теорії побудови оптимальних алгоритмів в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу;

 • розроблено теорію тестування якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розроблено теорію обчислень перетворення Фур’є;

 • на базі теорії обчислень і швидких ортогональних перетворень розроблено нові алгоритми цифрової обробки сигналів і зображень;

 • розроблено методи та алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії, стеганоаналізу та криптостеганографії.

      Прикладні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;

 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими характеристиками якості;

 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів;

 • розроблено біблиотеку програм розв’язання задач комп’ютерної стеганографії, стеганоаналізу та криптостеганографії; 

 • розроблено алгоритми та бібліотеки програм багаторозрядної арифметики в послідовній, паралельній та квантовій моделях обчислень.

Впровадження:

 • системи експрес обробки даних льотного експерименту «Випробовувач», «Темп», «Темп ЕК»;

 • комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1);

 • програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел (Міністерсво оборони України);

 • комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу (СБ України);

 • ефективні алгоритми обчислення оцінок динамічних та ймовірнісних характеристик об’єктів керування (нафтопереробний завод, м. Надвірна, Івано-Франківська область);

 • ефективні алгоритми дистанційного моніторингу об’єктів на прикладі ливарного виробництва (Інститут сталі та сплавів, м. Київ);

 • програмне забезпечення LibMath для розв’язання задач двоключової криптографії (СБУ України, лабораторії високопродуктивних та розподілених обчислень інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ, на кафедрі електроніки та інформаційних технологій Технічного університету «Люблінська Політехніка» (Польща)).