Задірака Валерій Костянтинович

ЗАДІРАКА ВАЛЕРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Академічне вчене звання:
академік НАН України
Науковій ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідуючий відділом оптимізації чисельних методів
Рік народження:
1941
Стаж роботи:
з 1963 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • інформаційна безпека;
 • моделювання неперервних виробничих процесів.
Основні наукові результати:
 
 • здійснений комплексний підхід до оцінки якості наближеного розв’язку задач;
 • створена теорія обчислень перетворення Фур’є: побудовані оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій з 42 класів підінтегральних функцій;
 • розроблені ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів двоключової криптографії для звичайних та паралельних моделей обчислень;
 • запропоновані стійкі спектральні алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування прикладного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
>380 (з них 25 монографій, 5 підручників та навчальних посібників (з грифом МОН України) та 2 навчально-методичних видання).
Прикладні дослідження і впровадження:
 
 • створений програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» (Міністерство оборони України);
 • розроблений комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1) (Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут);
 • розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України).
Нагороди:
 • премія В.М. Глушкова (2003);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
 • подяка з Ради національної безпеки і оборони України (2008);
 • Державна премія в галузі науки та техніки (2009);
 • подяка ВАК України;
 • подяка президії НАН України (2013);
 • Державна премія України в галузі освіти (2018);
 • пам'ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018);
 • почесна грамота Верховної Ради України (2018);
 • премія імені А.О. Дородніцина (2020).
Підготовка кадрів:
     19 кандидатів наук, 6 докторів наук.
Громадська/педагогічна діяльність:
 
 • заступник академіка-секретаря відділення інформатики Президії НАН України;
 • член експертної ради Департаменту атестації наукових кадрів МОН України;
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член редколегії журналів: «Захист інформації», «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины» та наукових збірників «Компьютерная математика», «Математичне та комп’ютерне моделювання»;
 • професор факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультету ФІОТ Київського національного технічного університету України «КПІ»,
 • голова ДЕК у «КПІ».
Інша інформація:
заступник голови програмного комітету та голова організаційного комітету Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень
h-index за даними
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ РОКИ

2013

Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106. [Повний текст PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149. [Повний текст PDF]

Задирака В.К., Кудин А.М. Облачные вычисления в криптографии и стенографии // КиСА. – 2013. – № 4. – С. 113–119. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 98. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українська школа з оптимізації обчислень // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 14–15. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Теорія обчислень та сучасні комп’ютерні технології // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. – С. 89. [Повний текст PDF]

Задирака В.К. Компьютерная технология интегрирования быстроосцилирующих функций с заданными значениями характеристик качества по точности и быстродействию // Искусственный интеллект. – 2013. – № 4. – С. 168–176. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М.  Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. –  С. 90–92. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57. [Повний текст PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 275–283. [Повний текст PDF]

Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,L с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93. [Повний текст PDF]

Бабич М.Д., Задирака В.К. Координационное совещание научного форума «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 187. [Повний текст PDF]

2014

Задирака В.К., Кудин А.М, Швидченко И.В. Стенография в облачных информационно-коммуникационных системах // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – С. 54–60. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки // Вісник НАН України. – 2014. – № 5. – С. 65–69. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Про підходи до розв’язання “важких” задач обчислювальної та прикладної математики // Зб. наук. праць міжнар. наук. координац. наради “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2014)”. Тернопіль, 2014. – Вип. 9. – С. 16–18. [Повний текст PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147. [Повний текст PDF]

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228. [Повний текст PDF]

Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95. [Повний текст PDF]

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Стратегії побудови оптимального за точністю наближеного розв’язку задачі в умовах невизначеності // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 109. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLI) (Координаційна нарада щодо проведення наукового форуму міжнародної школи-семінару ПОО-XLII) // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 228. [Повний текст PDF]

2015

Задирака В.К., Кудин А.М., Швидченко И.В., Бределёв Б.А. Применение САРТСНА в компьютерной стеганографии // КИСА. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 149–156. [Повний текст PDF]

Kudin A., Zadiraka V., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganografic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 9–41. [Повний текст PDF]

Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 216–260. [Повний текст PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 65–76. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українські наукові математичні форуми з оптимізації обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 11–12. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Елементи теорії обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С.  13. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Шляхи підвищення стеганостійкості спектральних алгоритмів // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 150. [Повний текст PDF]

Задирака В.К., Швидченко И.В. Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 101–112. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Пашко І.А. Приховування інформації на основі фрактального алгоритму стиснення // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2015. –Т. 6, Вип. 2. – С. 42–48. [Повний текст PDF]

2016

Задирака В.К., Кудин А.М., Селюх П.В., Швидченко И.В. Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 1. – С. 148–155. [Повний текст PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [Повний текст PDF]

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Оценка сложности операции умножения многоразрядных чисел в параллельной модели вычислений // Компьютерная математика. – 2016. – № 1. – С. 58–71. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. 50 років тематиці з оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 74–76. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Бабич М.Д., Швідченко І.В. Про міжнародні наукові форуми з проблем оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 77–79. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99. [Повний текст PDF]

Терещенко А.Н., Задірака В.К. Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень // Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016. Штучний інтелект та інтелектуальні системи (28 – 30 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 103–112. [Повний текст PDF]

2017

Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с. [Повний текст PDF]

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с. [Повний текст PDF]

Задирака В.К., Кудин А.М. Новые модели и методы определения стойкости систем защиты информации // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 6. – С. 176–184. [Повний текст PDF]

Луц Л.В., Задірака В.К. Елементи комп’ютерної технології розв’язування задачі наближеного інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Компьютерная математика. – 2017. – № 1. –  С.  140–149. [Повний текст PDF]

Луц Л.В., Задірака В.К. Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 100–105. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. –  C. 189–193. [Повний текст PDF]

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку”, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 67. [Повний текст PDF]

 2018

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2018. – P. 1–12. [Повний текст PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 191–192. [Повний текст PDF]

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Параллельное сложение на основе векторных операций // Штучний інтелект. – 2018. – №2. –  С. 122–137.  [Повний текст PDF]

Терещенко А.М., Задірака В.К.  Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів у різних моделях обчислень // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2018)". – Івано-Франківськ, 2018. – С. 53–62.

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій для інтерполяційних класів підінтегральних функцій // Тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 65–66.   [Повний текст PDF]

 2019

Задірака В.К. Застосування резервів оптимізації обчислень для розв’язання складних задач // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 1. – С. 51–67.

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С. 142-148. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.142-148. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Луц Л.В. Елементи теорії оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій на класах функцій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С.22-28. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.22-28. [Повний текст PDF]

Самойленко А.М., Задірака В.К., Летичевський О.А. та інші. Владислав Кирилович Дзядик (до 100-річчя від дня народження) // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, №2. - C. 147-150. [Повний текст PDF]

 2020

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю першого симпозіума та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализю. - 2020. - № 1. - С. 195-196. 

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп'ютерних технологій // Вісн. НАН України. - 2020. - № 1. - С. 56-61. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. До питання точності наближеного розв’язку задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2020). – Надвірна, 2020. – С. 27–29.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Оптимальне чисельне інтегрування. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 47–64. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.4

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Эффективная многоразрядная арифметика для параллельной модели вычислений // Материалы международной научной конференции "Теоретическая и прикладная криптография". – Минск, 2020. – С. 52–56.

2021

Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень / В.К. Задірака, А.М. Терещенко. – К.: Наукова думка, 2021. – 152 с.

Терещенко А.М., Задірака В.К. Генерування великих чисел для тестування алгоритмів багаторозрядної арифметики // Кібернетика та комп'ютерні технології. – 2021. – № 2. – С. 39–56.

Задірака В.К., Швідченко І.В. Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях // Кібернетика та комп'ютерні технології. – 2021. – № 3. – С. 43–52.

Задірака В.К., Луц Л.В. Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя для деяких класів підінтегральних функцій // Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – Т.57. – № 2. – С. 81–95.

Задірака В.К., Семенов В.Ю., Семенова Є.В. Метод завадостійкого оцінювання параметрів авторегресивної моделі в частотній області // Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – Т.57. – № 5. – С. 186–192.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Інваріанти оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Збірник наукових праць "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". – 2021. – Вип. 32. – С.  121–125. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.121 [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Елементи теорії тестування якості прикладного програмного забезпечення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2021), 27-28 травня 2021 р. – Надвірна, 2021. – С. 23–24.

V. Zadiraka, A. Tereshchenko Carry signs calculation algorithm for addition and subtraction operations in a parallel computational model // VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – Львів, 2021. – С. 26–27.

2022

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячена 30-річчю незалежності України // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – № 1. - C. 190-192. [PDF]

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье. – Киев: Наук. думка, 1983. – 215 с.

 2. Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

 3. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ, 2002. – 504 с.

 4. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. – 264 с.

 5. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельникова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми. – 447 с., Т. 2. Застосування. – 348 с. – К.: Наук. думка, 2011.

 6. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. – К.: Наук. думка, 2012. – 400 с.