ЗАДІРАКА ВАЛЕРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Академічне вчене звання:
академік НАН України
Науковій ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідуючий відділом оптимізації чисельних методів
Рік народження:
1941
Стаж роботи:
з 1963 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • інформаційна безпека;
 • моделювання неперервних виробничих процесів.
Основні наукові результати:
 
 • здійснений комплексний підхід до оцінки якості наближеного розв’язку задач;
 • створена теорія обчислень перетворення Фур’є: побудовані оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій з 42 класів підінтегральних функцій;
 • розроблені ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів двоключової криптографії для звичайних та паралельних моделей обчислень;
 • запропоновані стійкі спектральні алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування прикладного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
>400 (з них 22 монографій, 5 підручників та навчальних посібників (з грифом МОН України) та 2 навчально-методичних видання).
Прикладні дослідження і впровадження:
 
 • створений програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» (Міністерство оборони України);
 • розроблений комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1) (Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут);
 • розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України).
Нагороди:
 • премія В.М. Глушкова (2003);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
 • подяка з Ради національної безпеки і оборони України (2008);
 • Державна премія в галузі науки та техніки (2009);
 • подяка ВАК України;
 • подяка президії НАН України (2013);
 • почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2017);
 • Державна премія України в галузі освіти (2018);
 • пам'ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018);
 • почесна грамота Верховної Ради України (2018);
 • премія імені А.О. Дородніцина (2020).
Підготовка кадрів:
     19 кандидатів наук, 6 докторів наук.
Громадська/педагогічна діяльність:
 
 • заступник академіка-секретаря відділення інформатики Президії НАН України;
 • член експертної ради Департаменту атестації наукових кадрів МОН України;
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член редколегії журналів: «Захист інформації», «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины» та наукових збірників «Компьютерная математика», «Математичне та комп’ютерне моделювання»;
 • професор факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультету ФІОТ Київського національного технічного університету України «КПІ»,
 • голова ДЕК у «КПІ».
Інша інформація:
заступник голови програмного комітету та голова організаційного комітету Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень
h-index за даними
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ РОКИ

2013

Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106. [PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149. [PDF]

Задирака В.К., Кудин А.М. Облачные вычисления в криптографии и стенографии // КиСА. – 2013. – № 4. – С. 113–119. [PDF]

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 98. [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українська школа з оптимізації обчислень // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 14–15. [PDF]

Задірака В.К. Теорія обчислень та сучасні комп’ютерні технології // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. – С. 89. [PDF]

Задирака В.К. Компьютерная технология интегрирования быстроосцилирующих функций с заданными значениями характеристик качества по точности и быстродействию // Искусственный интеллект. – 2013. – № 4. – С. 168–176. [PDF]

Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М.  Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. –  С. 90–92. [PDF]

Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57. [PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 275–283. [PDF]

Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,L с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93. [PDF]

Бабич М.Д., Задирака В.К. Координационное совещание научного форума «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 187. [PDF]

2014

Задирака В.К., Кудин А.М, Швидченко И.В. Стенография в облачных информационно-коммуникационных системах // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – С. 54–60. [PDF]

Задірака В.К. Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки // Вісник НАН України. – 2014. – № 5. – С. 65–69. [PDF]

Задірака В.К. Про підходи до розв’язання “важких” задач обчислювальної та прикладної математики // Зб. наук. праць міжнар. наук. координац. наради “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2014)”. Тернопіль, 2014. – Вип. 9. – С. 16–18. [PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147. [PDF]

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228. [PDF]

Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95. [PDF]

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120. [PDF]

Задірака В.К. Стратегії побудови оптимального за точністю наближеного розв’язку задачі в умовах невизначеності // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 109. [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLI) (Координаційна нарада щодо проведення наукового форуму міжнародної школи-семінару ПОО-XLII) // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 228. [PDF]

2015

Задирака В.К., Кудин А.М., Швидченко И.В., Бределёв Б.А. Применение САРТСНА в компьютерной стеганографии // КИСА. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 149–156. [PDF]

Kudin A., Zadiraka V., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganografic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 9–41. [PDF]

Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 216–260. [PDF]

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 65–76. [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українські наукові математичні форуми з оптимізації обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 11–12. [PDF]

Задірака В.К. Елементи теорії обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С.  13. [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Шляхи підвищення стеганостійкості спектральних алгоритмів // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 150. [PDF]

Задирака В.К., Швидченко И.В. Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 101–112. [PDF]

Задірака В.К., Пашко І.А. Приховування інформації на основі фрактального алгоритму стиснення // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2015. –Т. 6, Вип. 2. – С. 42–48. [PDF]

2016

Задирака В.К., Кудин А.М., Селюх П.В., Швидченко И.В. Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 1. – С. 148–155. [PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [PDF]

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Оценка сложности операции умножения многоразрядных чисел в параллельной модели вычислений // Компьютерная математика. – 2016. – № 1. – С. 58–71. [PDF]

Задірака В.К. 50 років тематиці з оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 74–76. [PDF]

Задірака В.К., Бабич М.Д., Швідченко І.В. Про міжнародні наукові форуми з проблем оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 77–79. [PDF]

Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99. [PDF]

Терещенко А.Н., Задірака В.К. Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень // Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016. Штучний інтелект та інтелектуальні системи (28 – 30 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 103–112. [PDF]

2017

Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с. [PDF]

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с. [PDF]

Задирака В.К., Кудин А.М. Новые модели и методы определения стойкости систем защиты информации // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 6. – С. 176–184. [PDF]

Луц Л.В., Задірака В.К. Елементи комп’ютерної технології розв’язування задачі наближеного інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Компьютерная математика. – 2017. – № 1. –  С.  140–149. [PDF]

Луц Л.В., Задірака В.К. Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 100–105. [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. –  C. 189–193. [PDF]

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку”, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 67. [PDF]

 2018

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2018. – P. 1–12. [PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 191–192. [PDF]

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Параллельное сложение на основе векторных операций // Штучний інтелект. – 2018. – №2. –  С. 122–137.  [PDF]

Терещенко А.М., Задірака В.К.  Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів у різних моделях обчислень // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2018)". – Івано-Франківськ, 2018. – С. 53–62.

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій для інтерполяційних класів підінтегральних функцій // Тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 65–66.   [PDF]

 2019

Задірака В.К. Застосування резервів оптимізації обчислень для розв’язання складних задач // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 1. – С. 51–67.

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С. 142-148. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.142-148. [PDF]

Задірака В.К., Луц Л.В. Елементи теорії оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій на класах функцій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С.22-28. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.22-28. [PDF]

Самойленко А.М., Задірака В.К., Летичевський О.А. та інші. Владислав Кирилович Дзядик (до 100-річчя від дня народження) // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, №2. - C. 147-150. [PDF]

 2020

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю першого симпозіума та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализю. - 2020. - № 1. - С. 195-196. 

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп'ютерних технологій // Вісн. НАН України. - 2020. - № 1. - С. 56-61. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056. [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. До питання точності наближеного розв’язку задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2020). – Надвірна, 2020. – С. 27–29.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Оптимальне чисельне інтегрування. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 47–64. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.4

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Эффективная многоразрядная арифметика для параллельной модели вычислений // Материалы международной научной конференции "Теоретическая и прикладная криптография". – Минск, 2020. – С. 52–56.

2021

Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень / В.К. Задірака, А.М. Терещенко. – К.: Наукова думка, 2021. – 152 с.

Терещенко А.М., Задірака В.К. Генерування великих чисел для тестування алгоритмів багаторозрядної арифметики // Кібернетика та комп'ютерні технології. – 2021. – № 2. – С. 39–56.

Задірака В.К., Швідченко І.В. Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях // Кібернетика та комп'ютерні технології. – 2021. – № 3. – С. 43–52.

Задірака В.К., Луц Л.В. Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя для деяких класів підінтегральних функцій // Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – Т.57. – № 2. – С. 81–95.

Задірака В.К., Семенов В.Ю., Семенова Є.В. Метод завадостійкого оцінювання параметрів авторегресивної моделі в частотній області // Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – Т.57. – № 5. – С. 186–192.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Інваріанти оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Збірник наукових праць "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". – 2021. – Вип. 32. – С.  121–125. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.121 [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Елементи теорії тестування якості прикладного програмного забезпечення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2021), 27-28 травня 2021 р. – Надвірна, 2021. – С. 23–24.

V. Zadiraka, A. Tereshchenko Carry signs calculation algorithm for addition and subtraction operations in a parallel computational model // VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – Львів, 2021. – С. 26–27.

2022

Ivan V. Sergienko, Valeriy K. Zadiraka, Oleg M. Lytvyn. Elements of the General Theory of Optimal Algorithms. Springer, 2021. P. 378. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90908-6

Задірака В.К., Семенов В.Ю. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування. Київ, Наукова думка. - 128 с.

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячена 30-річчю незалежності України // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – № 1. - C. 190-192. [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. ε-розв'язок задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2022), 14-15 липня 2022 р. – Надвірна, 2022. – С. 29-32.

Задірака В.К., Хіміч О.М., Швідченко І.В. Моделі комп'ютерних обчислень // Кібернетика та комп'ютерні технології. - 2022. - № 2. - С. 38–51. https://doi.org/10.34229/2707-451X.22.2.4 

Задірака В.К., Швідченко І.В. Про точність наближеного розв'язку задачі // Вісн. НАН України. - 2022. - № 10. - С. 53-58. https://doi.org/10.15407/visn2022.10.053 

V.K. Zadiraka, A.M. Tereshchenko Calculating the Sum of Multidigit Values in a Parallel Computational Model // Cybernetics and Systems Analysis. - 58. - P. 473-480. https://doi.org/10.1007/s10559-022-00478-7

Задірака В.К., Терещенко А.М. Оптимізація багаторозрядної операції множення на основі дискретних перетворень (Фур’є, косинусних, синусних) у паралельній моделі обчислення // Кібернетика та системний аналіз. - Т. 58, № 4. - C. 139-161.

Задірака В.К., Терещенко А.М. Паралельні методи представлення чисел для тестування операцій багаторозрядної арифметики // Кібернетика та системний аналіз. - Т. 58, № 6. - C. 158-176.

 2023

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Теорія обчислень інтегралів від швидкоосцилювальних функцій. Київ: Наукова думка,  2023. - 472 c. https://doi.org/10.15407/978-966-00-1843-3

Tereshchenko A., Zadiraka V. Algorithm for calculation the carry and borrow signs in multi-digit operations in the parallel computational model // International Journal of Computing. - 2023. - Vol. 22., № 1. - P. 21–28. https://doi.org/10.47839/ijc.22.1.2875 [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Комп’ютерна технологія побудови ε-розв’язку задачі // Кібернетика та комп'ютерні технології. - 2023. - № 1. - С. 35–47. https://doi.org/10.34229/2707-451X.23.1.4

Задірака В.К., Терещенко А.М., Швідченко І.В. Багаторозрядна арифметика у послідовній, паралельній та квантовій моделях обчислень // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2023. - Вип. 36. - С. 87-91. https://doi.org/10.15407/10.15407/fmmit2023.36.087

Tkach V., Kudin A., Zadiraka V., Shvidchenko I. Signatureless anomalous behavior detection in information systems // Кібернетика та системний аналіз. – 2023. – Том 59, № 5. - C. 100-112. [PDF]

Терещенко А.Н., Задірака В.К. Багаторазрядна арифметика для квантової моделі обчислень // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. Львів, 25–26 травня 2023. Національний університет “Львівська політехніка”. - 2023. - С. 47–48. [PDF]

Терещенко А.Н., Задірака В.К. Особливості реалізації багаторозрядної операції множення на основі теоретико-числових перетворень ферма та Мерсенна у паралельній моделі обчислень // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання" (6-8 липня 2023 року). Івано-Франківськ. - 2023. - С. 138-142. [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. Врахування похибки заокруглення при розв’язанні задач цифрової обробки сигналів великої розмірності // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2023), 28-29 вересня 2023 р. – Надвірна, 2023. 

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІII)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Вісник НАН України. – 2023. - C. 73-77. [PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. В.М. Глушков та теорія обчислень // Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції «Глушковські читання». – 2023.

 2024

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІII)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Кібернетика та системний аналіз. – 2024. – № 1.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье. – Киев: Наук. думка, 1983. – 215 с.

 2. Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

 3. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ, 2002. – 504 с.

 4. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. – 264 с.

 5. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельникова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми. – 447 с., Т. 2. Застосування. – 348 с. – К.: Наук. думка, 2011.

 6. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. – К.: Наук. думка, 2012. – 400 с.