ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

Структура статті:

На першій сторінці в точному порядку слід вказувати: 

1) УДК;
2) ініціали та прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота, e-mail;
3) назва статті (шрифт Arial 10 пт., жирний, розміщення по центру, не допускаються перенесення);
4) анотація мовою статті (1800-2000 символів із пробілами);
5) ключові слова мовою статті;
6) основний текст статті;
7) список використаних джерел;
8) назва статті англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською, російською);
9) текст анотації англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською, російською);
10) ключові слова англійською мовою (якщо мова статті англійська – українською, російською).

Зміст статті повинен відповідати вимогам постанови президії ВАК України від 15.01.03 р. з урахуванням таких елементів:

  • у вступі приводяться постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання мети статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.


Обсяг статті — від 5 до 7 сторінок формату А5.

Шрифт — Times New Roman; стиль шрифту — звичайний; розмір — 10 пт; міжрядковий інтервал — 1; абзацний відступ — 1 см; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм. В тексті не допускається вирівнювання пропусками.

Таблиці потрібно нумерувати за порядком згадування. На них повинно бути посилання в тексті. Номер таблиці вказується в окремому рядку з вирівнюванням по правій стороні. Назви таблиць розміщуються над таблицею з вирівнюванням по центру. Мінімальний розмір шрифту в таблицях — 8 пт.

Сканування рисунків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Рисунки зберігаються у форматі jpg або tif. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Товщина ліній (із врахуванням масштабування) не повинна бути меншою 0,7 пт. Рисунки розташовуються по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування у тексті. Всі надписи на рисунках повинні бути чіткими і за розміром не менші 8 пт. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і текст підпису.

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Формула розміщується по центру шляхом вставки символу «Tab» перед нею і після неї з використанням стилю «Формула». Розмір основного шрифту редактора формул — 10 пт. Розміри символів у формулах: звичайний — 10 пт, великий індекс — 9 пт, дрібний індекс — 7 пт, великий символ — 16 пт, дрібний символ — 11 пт. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

 

Налаштування для Microsoft Equation 3.0 

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, с. 364—367; 5, с. 127; 7—9; 12], де перше число — номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире), декілька джерел відділяються крапкою з комою або тире. У списку використаних джерел слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс, наприклад, … 1986. Т. 7,  № 6. С. 79—83. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.

Документ зберігається у форматі rtf або doc.  Ім’я подається транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, «Petrenko(-Chubenko)».

Зразок оформлення статті можна скачати тут.

ВАЖЛИВО! УЧАСНИК СИМПОЗІУМУ МОЖЕ БУТИ АВТОРОМ АБО СПІВАВТОРОМ НЕ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ СТАТТІ.

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ АБО НАДІСЛАНІ ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ СТАТТЕЙ НЕСУТЬ АВТОРИ.

 ОПУБЛІКОВАНІ МАТЕРІАЛИ СИМПОЗІУМУ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ.