SYMPOSIUM PROGRAM COMMITTEE

CHAIRMAN
Ivan V. Sergienko, Academician of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

CO-CHAIRMAN
Valeriy K. Zadiraka, Academician of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

ACADEMIC SECRETARY
Inna V. Shvidchenko, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior research assistant (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Program Committee Members

Anatoly V. Anisimov, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

Anatoliy F. Verlan, Corresponding Member of the NAES of Ukraine, Professor, Doctor of Technical Sciences (Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Waldemar Wojcik, Professor, Doctor of Technical Sciences (Lublin University of Technology (Politechnika Lubelska), Lublin, Poland)

Ivan P. Gavrilyuk, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (University of Cooperative Education, Eisenach, Germany)

Ivan D. Gorbenko, Professor, Doctor of Technical Sciences (V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine)

Yury M. Yermoliev, Academician of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (International Institute for Applied Systems Analysis, Vienna, Austria)

Mikhail Z. Zgurovsky, Academician of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Technical Sciences (National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine)

Alexander M. Krot, Professor, Doctor of Technical Sciences (United Institute of Informatics Problems of NAS of Belarus, Minsk, Belarus)

Anton M. Kudin, Doctor of Technical Sciences (National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine) 

Alexander A. Letichevsky, Academician of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Oleg N. Litvin, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkov, Ukraine)

Sergey I. Liashko, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine)

Vasiliy V. Marinets, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Academician of Higher School Academy of Sciences of Ukraine (Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine)

Nikolay A. Nedashkovskiy, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (The Institute of Mechanical Engineering and Applied Information Technology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland)

Yaroslav N. Nikolaychuk, Professor, Doctor of Technical Sciences (Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine)

Miklos Ronto, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Institute of Mathematics, University of Miskolc, Hungary)

Vyacheslav N. Starkov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences  (Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Petro I. Stetsyuk, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Alexander N. Khimich, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Anatoly I. Shevchenko, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Professor, Doctor of Technical Sciences (Institute of Problems of Artificial Intelligence MES of Ukraine and NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)